Fotosintezo

Malmultaj ŝanĝoj havis tiom profundajn konsekvencojn por la vivo kiel la kapablo kapti energion el sunlumo.  Fotosintezo laŭlitere ŝanĝis la planedon, transformante la atmosferon kaj malvarmigante Teron en ŝirmanta ŝildo kontraŭ radiado.

Sen fotosintezo estus malmulte da oksigeno en la atmosfero, kaj neniuj plantoj nek bestoj - nur mikroboj.

Antaŭ fotosintezo la vivo konsistis el unu-ĉelaj mikroboj kies fontoj de energio estis kemiaĵoj kiel sulfuro, fero kaj metano.  Tiam aro da mikroboj disvolvis la kapablon kapti energion el sunlumo.  Tiu frua versio uzis hidrogendisulfidon kaj karbondioksidon kiel komencajn ingrediencojn, produktante karbonhidratojn kaj sulfuron kiel finproduktojn.

Post iom da tempo evoluis nova speco de fotosintezo, kiu uzis akvon, produktante oksigenon kiel flank-produkton.  En tiuj fruaj tagoj oksigeno estis venena, sed iuj mikroboj evoluigis la kapablon toleri ĝin kaj poste uzi ĝin kiel novan, pli efikan energi-fonton.  

 

Photosynthesis

Few innovations have had such profound

consequences for life as the ability to capture energy from sunlight.  Photosynthesis has literally altered the planet, transforming the atmosphere and cooling Earth in a protective shield against radiation.

Without photosynthesis there would be little oxygen in the atmosphere, and no plants or animals - just microbes.

Before photosynthesis, life consisted of single-celled microbes whose sources of energy were chemicals such as sulphur, iron and methane.  Then a group of microbes developed the ability to capture energy from sunlight.  This early version used hydrogen sulphide and carbon dioxide as its starting ingredients, generating carbohydrates and sulphur as end products.

Some time later a new type of photosynthesis evolved that used water, generating oxygen as a by-product.  In those early days oxygen was poisonous, but some microbes evolved the ability to tolerate it and then to use it as a new, more efficient energy-source.

(from an article in 'New Scientist')