Salo


Saloj estas jonaj kombinaĵoj, kiuj enhavas ajnan negativan jonon krom hidroksida jono (OH), kaj ajnan pozitivan jonon krom hidrogena jono (H+).


Multaj saloj troviĝas en la naturo, kaj miriadoj da aliaj estis preparitaj en la laboratorio. Natria klorido (NaCl), kuir- aŭ tablo-salo, estas verŝajne la plej konata el ĉiuj saloj. Ĝi estas ankaŭ la plej ofte uzata salo, ofte uzata en kuirarto por bongustigi aŭ konservi manĝaĵojn.


Ne estas bone por la sano manĝi tro da natrio, ĉar tio povas tro altigi vian sangopremion. Vi povas anstataŭigi salon natrian per version kiu enhavas kalion sed kiu gustas simile ĉar ĝi ankoraŭ havas kloridon

Vi rajtas manĝi ĝis ses gramojn da natrio ĉiutage, sed multaj manĝas pli, ĉar ĝi enestas grandkvante en manĝaĵoj jam pretigitaj. Por eviti manĝi tro multe da salo, estas plej simple kuiri mem, tiel ke vi povas regi ĉu vi enmetas salon.(el artikolo en vikipedio)

Salt


Salts are ionic compounds which contain any negative ion except an hydroxyl ion (OH") and any positive ion except a hydrogen ion (H+).


Many salts are found in nature and myriads of others have been prepared in the laboratory. Sodium chloride (NaC1), cooking or table salt, is probably the best known of all salts. It is also the most frequent1y used salt, often used in cookery to improve the flavour or preserve food.


It is not good for the health to eat too much sodium, because that can make your blood pressure too high. You can replace sodium salt with a version which contains potassium but which tastes similar because it still contains chloride.

You can eat up to six grams of sodium daily, but many people eat more because a large amount is present in ready made foods. To avoid eating too much salt it is simplest to cook yourself, in that way you can control whether to add salt.