Bilingual for Beginners

Aidoso

Kial jam ekde antikveco aidoso ne disvastiĝis tra la tuta terspaco, des pli tra tuta Afriko, kiel nun?  Por klarigi tion ni atentu la publikaĵojn de multaj vojaĝantoj en la 19a kaj 20a jarcentoj.  El tiuj verkoj iĝis komprenebla la fakto, ke ĝis la fino de la 19a jarcento la plimulto da regionoj en la afrika kontinento estis preskaŭ izolitaj unu de la alia.  Migradojn obstaklis danĝeraj tropikaj arbaroj, impetegaj riveroj, vastaj dezertoj, atakoj de agresaj triboj, ktp.

Sed la plej gravaj bariloj estis multnobraj epidemiaj malsanoj: malario, disenterio, variolo, flava febro kaj aliaj.  Eble en la apartaj tropikaj regionoj loĝantoj malsaniĝis kaj mortis kaŭze de aidoso, sed foresto de konstantaj ligoj kun aliaj regionoj malhelpus disvastiĝon de la infekto..

En la dua duono de la 20a jarcento okazis eventoj kiuj estus povintaj akceli la disvastiĝon de aidoso.  La unua estas migrada eksplodo.  Laŭ UNESKO, nuntempe ĉirkaŭ100 milionoj da homoj loĝas ekster sia patrujo.

(el artikolo en ‘Monato’)

AIDS

Why didn’t AIDS spread throughout the world, and particularly throughout Africa, in antiquity as it does now?  To explain that let us look at the publications of travellers of the 19th and 20th centuries.  From those works it becomes understandable that until the end of the 19th century the majority of regions in the African continent were almost isolated from each other. Dangerous tropical jungles, torrential rivers, wide deserts, attacks by aggressive tribes etc. were obstacles to migration.

But the most important barriers were the many epidemic diseases: malaria, dysentery, smallpox, yellow fever and others.  It’s possible that in separate tropical regions the inhabitants became ill and died as a result of AIDS, but the absence of constant ties to other regions would prevent the spread of the infection….

In the 2nd half of the 20th century events occurred which could have accelerated the spread of AIDS.  The first was an explosion of migration.  According to UNESCO today around 100 million people live outside their homeland.